Old Frame First Routine
(Lao Jia Yi Lu)

Section One
1. Preparing Form (Yu Bei Shi)
2. Buddha's Warrior Attendant Pounds Mortar (Jin Gang Dao Zhui)
3. Lazily Tying Coat (Lan Zha Yi)
4. Six Sealing and Four Closing (Liu Feng Si Bi)
5. Single Whip (Dan Bian)
6. Buddha's Warrior Attendant Pounds Mortar (Jin Gang Dao Zhui)
7. White Crane Spreads Wings (Bai He Liang Chi)
8. Walking Obliquely (Xie Xing)
9. Brushing KneesÊ (Lou Xi)
10. Stepping Lightly (Ao Bu)
11. Walking Obliquely (Xie Xing)
12. Brushing Knees (Lou Xi)
13. Stepping Lightly (Ao Bu)
14. Hidden Thrust Punch and Whirling Upper Arms (Yan Shou Gong Quan)
15. Buddha's Warrior Attendant Pounds Mortar (Jin Gang Dao Zhui)

Section Two
16. Flinging Body (Pie Shen Quan)
17. Green Dragon Comes Out of Water (Qing Long Chu Shui)
18. Double Pushing Hands (Shuang Tui Shou)
19. Fist Under Elbow (Zhou Di Kan Quan)
20. Whirling Upper Arms (Dao Juan Hong)
21. White Crane Spreads Wings (Bai He Liang Chi)
22. Walking Obliquely (Xie Xing)
23. Flashing the Arm (Shan Tong Bei)
24. Hidden Thrust Punch and Whirling Upper Arms (Yan Shou Gong Quan)
25. Six Sealing and Four Closing (Liu Feng Si Bi)
26. Single Whip (Dan Bian)
27. Cloud Hands (Yun Shou)
28. High Pat on Horse (Gao Tan Ma)

Section Three
29. Brushing the Right Foot (You Cha Jiao)
30. Brushing the Left Foot (Zuo Cha Jiao)
31. Kicking With the Left Heel and Following (Zuo Deng Yi Gen)
32. Forward Twist Step (Qian Tang Ao Bu)
33. Punch the Ground (Ji Di Chui)
34. Kicking with Two Heels (Ti Er Qi)
35. Protecting the Heart (Hu Xin Quan)
36. Whirlwind Foot (Xuan Feng Jiao)
37. Kicking with the Right Heel and Following (You Deng Yi Gen)
38. Hidden Thrust Punch and Whirling Upper Arms (Yan Shou Gong Quan)

Section Four
39. Small Capturing (Xiao Qin Da)
40. Embracing Head and Pushing Mountain (Bao Tou Tui Shan)
41. Six Sealing and Four Closing (Liu Feng Si Bi)
42. Single Whip (Dan Bian)
43. Forward Trick(Qian Zhao)
44.Backward Trick (Hou Zhao)
45. Parting the Wild Horse's Mane (Ye Ma Fen Zong)
46. Six Sealing and Four Closing (Liu Feng Si Bi)
47. Single Whip (Dan Bian)

Section Five
48. Jade Maid Works Shuttles (Yu Nu Chuan Suo)
49. Lazily Tying Coat (Lan Zha Yi)
50. Six Sealing and Four Closing (Liu Feng Si Bi)
51. Single Whip (Dan Bian)
52. Cloud Hands (Yun Shou)
53. Waving Double Lotus Shake Foot and Stretch Down (Bai Jiao Die Cha)
54. Golden Rooster Stands on One Leg (Jin Ji Du Li)
55. Whirling Upper Arms (Dao Juan Hong)
56. White Crane Spreads Wings ( Bai He Liang Chi)
57. Walking Obliquely (Xie Xing)
58. Flashing the Arm (Shan Tong Bei)
59. Hidden Thrust Punch and Whirling Upper Arm (Yan Shou Gong Quan)
60. Six Sealing and Four Closing (Liu Feng Si Bi)
61. Single Whip (Dan Bian)
62. Cloud Hands (Yun Shou)
63. High Pat on Horse (Gao Tan Ma)

Section Six
64. Crossed Feet (Shi Zi Jiao)
65. Punch the Groin (Zhi Dang Chui)
66. Ape Touches Fruit (Bai Yuan Xian Guo)
67. Single Whip (Dan Bian)
68. Nimble Dragon Descends (Que Di Long)
69. Stepping Forward to Form the Seven Star (Shang Bu Qi Xing)
70. Stepping Back to Ride the Tiger (Tui Bu Kua Hu)
71. Turn Back and Wave Double Lotus (Zhuan Shen Wai Bai Lian)
72. Head On Blow (Dang Tou Pao)
73. Buddha's Warrior Attendant Pounds Mortar (Jin Gang Dao Zhui)
74. Closing Form (Shou Shi)

Video of Chen Huixian demonstrating Old Frame First Routine (Lao Jia Yi Lu):


Part 1:

Part 2: