Chen Taiji Broadsword
(Dan Dao)


1. Preparation and Opening of the Broadsword Form (Dan Dao Qi Shi)
2. The Broadsword Protects the Heart (Hu Xin Dao)
3. The Green Dragon Emerges from the Water (Qing Long Chu Shui)
4. The Wind Blows the Withered Flowers (Feng Juan Chan Hua)
5. The White Clouds Move Overhead (Bai Yun Gai Ding)
6. The Black Tiger Searches the Mountains (Hei Hu Sou Shan)
7. Sun Qin Carries the Sword on His Back (Su Qin Bei Jian)
8. The Golden Rooster Stands on One Leg (Jin Ji Du Li)
9. Rolling Away from the Wind (Ying Feng Gun Bi)
10. Slice the White Snake in Two (Yao Zhan Bai She)
11. Three Rings Around the Sun (Ri Tao San Huai)
12. The Clouds Scatter and Reveal the Sun (Bo Yun Wang Ri)
13. Beat the Grass to Search for the Snake on the Left (Zuo Bo Cao Xun She)
14. Beat the Grass to Search for the Snake on the Right (You Bo Cao Xun She)
15. The Green Dragon Emerges from the Water (Qing Long Chu Shui)
16. The Wind Blows the Withered Flowers (Feng Juan Chan Hua)
17. The Wild Goose Opens Its Wings (Yan Bie Jin Chi)
18. The Night Demons Search the Sea (Ne Zha Tan Hai)
19. Turn Left to Chop (Zuo Fan Shen Kan)
20. Turn Right to Chop (You Fan Shen Kan)
21. The White Snake Spits Out Its Tongue (Bai She Tu Xin)
22. Embrace the Moon (Huai Zhong Bao Yue)
23. Ending the Broadsword Form (Dan Dao Shou Si)