Chen Huixian’s 20-Movement Chen Taijiquan Old Frame Competition Form

1. Preparing Form (Yu Bei Shi) )
2. Buddha's Warrior Attendant Pounds Mortar (Jin Gang Dao Zhui) )
3. White Crane Spreads Wings (Bai He Liang Chi) )
4. Walking Obliquely (Xie Xing) )
5. Brushing Knees (Lou Xi) )
6. Stepping Lightly (Ao Bu) )
7. Hidden Thrust Punch and Whirling Upper Arms (Yan Shou Gong Quan) )
8. Wrap Crackers (Guo Bian Guo Bian) )
9. Beast's Head Pose (Shou Tou Shi) )
10. Splitting Pose (Pi Jia Zi) )
11. Hidden Thrust Punch (Yan Shou Gong Quan) )
12. Six Sealing and Four Closing (Liu Feng Si Bi) )
13. Single Whip (Dan Bian) )
14. Nimble Dragon Descends (Que Di Long) )
15. Stepping Forward to Form the Seven Star (Shang Bu Qi Xing) )
16. Stepping Back to Ride the Tiger (Tui Bu Kua Hu) )
17. Turn Back and Wave Double Lotus (Zhuan Shen Wai Bai Lian) )
18. Head On Blow (Dang Tou Pao) )
19. Buddha's Warrior Attendant Pounds Mortar (Jin Gang Dao Zhui) )
20. Closing Form (Shou Shi) )